به فقط یک رقم:

می دانم

حرف نمی زنی

و نمی دانی

روزی هزاران بار با ارقام تو حرف زده ام

1..2..32..11....

و تو مجموعه ای از تسلسل ارقامی

و می دانم

روزی هزاران بارکاشی ها راکه بشمارم

حتی از مجموعه گنگ ارقامت

دستم به کوچکترین صفرهم بند نیست

- من تورا دیده ام؟!

- تو مرا

یک روز

دیده ای...

(واینبار

دیگر

دنیا راهم

در ازای

ارقام گنگ و تاریکت

از دست نمی دهم

بگذار, همین قدر نزدیک کافی ست)

به عدد اخر هم نمی رسم

وتو باز

می دانم

حرف نمی زنی

/ 0 نظر / 9 بازدید