جاي خالي يك مرد

توی زندگی من

مثل جای خالی کفش

کناردر خانه بی بی

یا

شکل امتزاج ماهی های بی قانون توی اب

یا مثلا فرفره در باد وقتی گم نمی شود

و جای خالی یک زن

توی زندگی تو

مثل جای خالی یاقوت

روی انگشت چهارم دست چپ یک مرد

یا

شکل ترکیب تسبیح زیر ورد شبانه یک ملحد

یا مثلاوقتی کسی ادرسی از تو پرسید

تو,ابلهانه,

انگشت اشاره ات را بگیری سمت باد

روزنوزدهم اکتبر

.............................

(ادرس جديد:

(http://shebli.blogfa.com/)

/ 0 نظر / 22 بازدید